מכרז פומבי לאספקה והקמת מרכז אנרגיה ומתקני חשמל ביצוע עבודות השלמה מרכז אנרגיה קיים וביצוע עבודות חיווט ובינוי נילוות תשפא 3