מסמכי מכרז 15-2020 למתן שירותים משפטים בתחום האזרחי - נוסח לאתר העירייה