מכרז פומבי לטיפול בפסולת למחזור טקסטיל בשטח השיפוט של עיריית קריית מוצקין