מכרז פנימי מס’ 01/2021 (תפקידים) – לתפקיד גזבר/ית המועצה.