מכרז פומבי מס' 557/21 – אספקה ותחזוקה של מערכות מידע רשותיות