אספקה והתקנה של ריהוט וציוד במרחבי למידה עיצוביים במוסדות חינוך