מכרז פומבי מס' 31/2020 – אספקה והתקנת מערכות הגברה, תאורה, הקרנה ושליטה במוקדי חברת כיוונים