הספקת שירותי הנפקת כרטיסי רישיון וטפסי הודעות והתראות למחזיקי כלי ירייה, והפצתם, עבור האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון הפנים