מכרז לאספקת מערכת סגורה ו/א מחברים למתן תרופות ציטוטוקסיות