מכרז פומבי מס' 17/2020 לרישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה דיגיטל ומחשוב עירונית