מכרז פנימי וחיצוני מספר 11/2021 מזכירה לאגף פיקוח, רישוי עסקים ושיטור עירוני