מכרז פומבי מס' 02/2021 להפעלת רצף מסגרות יום לאוכלוסיה בעלת מוגבלויות בקרית אתא