מכרז פומבי 07/2021 - קיבוץ ניר עם - בניית מעון יום דו כיתתי