מכרז מס' 56/2020 להפעלת מועדון תעסוקתי לזכאי סל שיקום