מכרז פומבי 09/2021 הזמנה להציע הצעות להפעלת 20 קבוצות הכנה לכיתה א'