בקשה לקבלת מידע והדגמה (במידת הצורך) RFD / RFI לעניין פתרונות זיהוי קולי לצורך סקרי הלשכה המרכזית לסט