מכרז פומבי 18/2020 מפרט טכני להקמת מתקנים סולאריים