מכרז פומבי/פנימי מס' 3/2021- לתפקיד מנהל התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360