מכרז פומבי דו שלבי לבקרת פרויקטים של ניטור בכנרת ובאגן ההיקוות עבור רשות המים