מכרז 13.2021 - לעריכת תכנית מתאר למתחם 3.3 כמוגדר בתכנית מתאר עתלית