מכרז 30/2021 לתפקיד בודק/ת בקשות להיתר בנייה באגף ההנדסה