מכרז 02/2021 שיפוצים (עבודות קבלניות במשרדי התאגיד החדשים)