חלופות לקבלת תשלומים ותקבולים של אזרחים למשרדי הממשלה וליחידות הסמך באופן פרונטלי