הודעה בדבר מכרז מספר 13/2021 בניית מבני בית ספר ייסודי וחטיבת ביניים