מכרז/חוזה פומבי מס. 07/20 לאספקת חומרי ניקוי ומוצרים חד"פ