מכרז 7896-התקשרות שנתית למתן שרותי גינון בפקולטה לחקלאות ולמדעי הצמח ברחובות כולל מעונות