מכרז פומבי 9-2020 שיפוץ מבנה שיורתים בית ספר יסודי ד