מכרז מס' 32/2022 - לאספקה והתקנה למזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים