מכרז 4/2021 לאספקה והתקנה של לוח חשמל לחדר המשקל באתר חירייה