מכרז פומבי לבחירת חברה מנהלת לאתרי המינהל לענייני הכפר