מכרז לפינוי פסולת נייר וקרטון בתחום שיפוט העיר והעברתם למחזור