מכרז פומבי מס' 15/2021 הזמנה להציע הצעות לאספקה של שירותים להפעלת מרכז לגיל הרך