הזמנה להציע הצעות ל מכרז פומבי מס' 18/2021 לביצוע עבודות תפעול ואחזקה לתחנות שאיבת ביוב ומים במועצה אזורית אל קסום