הזמנה להציע הצעות מכרז 2/2021 - מתן שירותי סיור וגילוי פולשים