מכרז פומבי מס' 02/21 לביצוע עבודות דפוס עבור משרד ראש הממשלה