מסמכי מכרז 5/2021 בדבר - הקמה תפעול ותחזוקה של עמדות טעינה לרכב בתחום העיר אילת