דיגום מים לבדיקת איכות מי השתייה עבור מתקני ויחידות שבס