מכרז מספר 25/2021 למתן שירותי ייעוץ בתחומי ההידרולוגיה והניקוז לוות"ל