מכרז פומבי מס' 07/2021 – לאספקה, התקנה ותחזוקה של מסכי תוצאות באצטדיון טוטו טרנר באר שבע