מכרז פומבי מס' 26/2021 השלמות פיתוח בשכונות נגה והגמל