מכרז פומבי מס' 27/2021 - שירותי יעוץ, ליווי וייצוג משפטי בתחום התכנון והבניה