מכרז פומבי מס' 56/2020 לאספקת טובין לציוד ועזרי למידה בשיטת הרוח המונטיסורית עבור גני ילדים ובתי ספר יסודיים הובלתם ופריקתם והתקנתם