מכרז פומבי מס' 25/7029/10/21 לעריכת סקר גיאופיזי ימי באזור חדרה