מכרז פומבי מס' 60/2020 להפעלת תוכנית של מתנדבים גמלאים במסגרות חינוך