מכרז פומבי מס' 28/2021 - שירותי יעוץ וליווי משפטי בתחום המיסוי המוניציפאלי