מכרז מספר 13/2021 למתן שירותי ייעוץ אקוסטי עבור הוועדה לתשתיות לאומיות