מכרז פומבי מס' 5/2021 לאיסוף נתוני השאלות בספריות הציבוריות והעברת תשלומים לסופרים