מכרז פומבי 02.2022 לביצוע עבודות שיקום מבנה "ג'עוני" ושיפוץ חדר מוסיקה בראש פנה