מכרז פומבי מספר 35.2021 הפעלת מיתר (מרכז יום רב תחומי) עסקי לנוער בסיכון