מכרז מס' 64/2019 להקמת והפעלת מוקד לאיסוף, הכנה, שמירה והעברה של דגימות ביולוגיות ומידע נילווה, הנדרשים למחקרי